Centrum Kultury i J?zyka Polskiego to nowa jednostka, której misj? jest szerzenie kultury i znajomo?ci j?zyka polskiego w?ród obcokrajowców, a tak?e prowadzenie certyfikowanych kursów przygotowuj?cych do zdania egzaminu pa?stwowego z tego j?zyka.

Centrum, które dzia?a przy Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie jest jedynym z kilkunastu podmiotów w Polsce, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wy?szego nada? uprawnienia do organizowania egzaminów z j?zyka polskiego jako obcego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego.

Poni?ej linki do artyku?ów nt. powsta?ego Centrum Kultury i J?zyka Polskiego.

Polskie Radio Rzeszów
http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/53101/centrum-kultury-i-jezyka-polskiego

Portal CarpatiaBiznes.pl – „Podkarpacie: Powsta?o Centrum Kultury i J?zyka Polskiego”
http://www.carpatiabiznes.pl/wydarzenia_i_aktualnosci,podkarpacie_powstalo_centrum_kultury_i_jezyka_polskiego.html

Portal gospodarkaPodkarpacka.pl – „Na Podkarpaciu powsta?o Centrum Kultury i J?zyka Polskiego”
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/19352/na-podkarpaciu-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego

Portal RESinet.pl – artyku? pt. „W Rzeszowie powsta?o Centrum Kultury i J?zyka Polskiego”
http://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/w-rzeszowie-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego.html

Portal Rzeszów News – artyku? pt.” Pomoc dla obcokrajowców. W Rzeszowie powsta?o Centrum Kultury i J?zyka Polskiego”
http://rzeszow-news.pl/pomoc-dla-obcokrajowcow-rzeszowie-powstalo-centrum-kultury-jezyka-polskiego/

Portal rzeszow.naszemiasto.pl – artyku? pt. „W Rzeszowie powsta?o Centrum Kultury i J?zyka Polskiego”
http://rzeszow.naszemiasto.pl/mieszkaniec/artykul/w-rzeszowie-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego,254253,t,id.html

Podkarpacki portal informacyjny – P24.pl
http://p24.pl/w-rzeszowie-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego-00e6mk/

Portal Rzeszow24.pl
http://rzeszow24.pl/w-rzeszowie-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego-00e6mk/

Portal Forum Akademickie
https://forumakademickie.pl/news/na-podkarpaciu-powstalo-centrum-kultury-i-jezyka-polskiego/