W dniu 03 lutego w TVP Rzeszów ukaza? si? reporta? dotycz?cy nowo powsta?ego Centrum Kultury i J?zyka Polskiego przy Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Obszernych informacji o powsta?ym centrum udzieli? pan dyrektor dr Roman Wisz. Zapraszamy do zapoznania si? z tre?ci? udzielonego wywiadu w poni?szym linku.
http://rzeszow.tvp.pl/28919490/centrum-kultury-i-jezyka-polskiego-w-rzeszowie