Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 lub B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 17-18 pa?dziernika 2020r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu od 18.08.2020r. od godz. 10.00

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y: