Pa?stwowa Komisja ds. Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Polskiego jako Obcego og?osi?a harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z j?zyka polskiego jako obcego odb?d? si? w naszym centrum w poni?szych terminach i poziomach zaawansowania j?zykowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych.