Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych odb?dzie si? w terminie 30-31 stycznia 2021r.

W zwi?zku z anulowaniem w naszym o?rodku egzaminu w sesji pa?dziernikowej 2020r. nie b?dziemy otwiera? nowej rejestracji na sesj? styczniow?, poniewa? wszystkie osoby, które si? zarejestrowa?y na sesj? pa?dziernikow? zostaj? przeniesione (bez ponownej rejestracji) na termin styczniowy 2021.