Pa?stwowa Komisja ds. Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Polskiego jako Obcego og?osi?a harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z j?zyka polskiego jako obcego odb?d? si? w naszym centrum w poni?szych terminach i poziomach zaawansowania j?zykowego:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedzia?ek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych*;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych.

*Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze wzgl?dów religijnych nie mog? uczestniczy? w egzaminie w soboty.