Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z j?zyka polskiego jako obcego przeznaczone s? dla zdaj?cych:
  • niepe?nosprawnych, posiadaj?cych orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadaj?cych za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  • ze specyficznymi trudno?ciami w uczeniu si?, posiadaj?cych opini? poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zale?y od rodzaju dysfunkcji zdaj?cych. Mog? to by? zdaj?cy:
  • s?abo widz?cy,
  • s?abo s?ysz?cy,
  • z niepe?nosprawno?ci? ruchow? (równie? czasow?) ko?czyn górnych i dolnych,
  • z zaburzeniami komunikacji j?zykowej (j?kanie, powolne mówienie),
  • z chorobami przewlek?ymi,
  • z dysgrafi? i dysortografi?.
 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z j?zyka polskiego jako obcego mo?e polega? na:
  • wyd?u?eniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
  • korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprz?tu oraz urz?dze? technicznych,
  • dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepe?nosprawno?ci.
 4. Zdaj?cy, który zamierza skorzysta? z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien z?o?y? stosowny wniosek do Przewodnicz?cego PKPZJPjO w terminie nie krótszym ni? miesi?c przed dat? egzaminu. Do wniosku nale?y do??czy? aktualne za?wiadczenie o dysfunkcji.
 5. Przewodnicz?cy PKPZJPjO po stwierdzeniu kompletno?ci przedstawionych przez zdaj?cego dokumentów wydaje dyspozycje przewodnicz?cemu komisji egzaminacyjnej.
 6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdaj?cych:
Rodzaj dysfunkcjiSposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Egzamin pisemnyEgzamin ustny
Zdający słabo słyszący
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • Zdający słabo widzący
 • dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 • korzystanie z przyborów optycznych

 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
 • dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,
 • Zdający z niepełnosprawnością
  ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • Zdający z chorobami przewlekłymi
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

 • możliwość korzystania z leków
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

 • możliwość korzystania z leków
 • Zdający z dysgrafią
  i dysortografią
 • zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania części D egzaminu