Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
  • niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
  • słabo widzący,
  • słabo słyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  • z chorobami przewlekłymi,
  • z dysgrafią i dysortografią.
 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:
  • wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
  • korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,
  • dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do Przewodniczącego PKPZJPjO w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dysfunkcji.
 5. Przewodniczący PKPZJPjO po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów wydaje dyspozycje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.
 6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:
Rodzaj dysfunkcjiSposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Egzamin pisemnyEgzamin ustny
Zdający słabo słyszący
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • Zdający słabo widzący
 • dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 • korzystanie z przyborów optycznych

 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
 • dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,
 • Zdający z niepełnosprawnością
  ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • Zdający z chorobami przewlekłymi
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

 • możliwość korzystania z leków
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

 • możliwość korzystania z leków
 • Zdający z dysgrafią
  i dysortografią
 • zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania części D egzaminu