Regulamin dla zdaj?cych pisemn? cz??? egzaminu

 1. Zdaj?cy ma obowi?zek zg?osi? si? na egzamin punktualnie, zgodnie z og?oszonym harmonogramem egzaminów.
 2. O wyznaczonej godzinie zdaj?cy wchodz? do sali pojedynczo wed?ug kolejno?ci na li?cie. Ka?dy zdaj?cy ma obowi?zek mie? przy sobie dowód to?samo?ci ze zdj?ciem i okaza? go przy wej?ciu do sali.
 3. Osoby spó?nione na egzamin nie b?d? wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
 4. Po wej?ciu do sali egzaminacyjnej zdaj?cy zajmuje wyznaczone miejsce. Zdaj?cy przynosi w?asne przybory do pisania. Papier do sporz?dzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
 5. Zdaj?cy po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Je?li tak nie jest, to zg?asza to przewodnicz?cemu komisji (wzywa go przez podniesienie r?ki).
 6. Zdaj?cy podpisuje test i rozwi?zuje zadania wpisuj?c odpowiedzi we wskazane pola arkusza testowego.
 7. W czasie trwania egzaminu zdaj?cy:
  • zachowuje si? cicho i kulturalnie,
  • pracuje samodzielnie i nie zak?óca przebiegu egzaminu,
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
  • nie porozumiewa si? z innymi zdaj?cymi,
  • nie korzysta z ?adnych pomocy (w tym – ze s?owników),
  • nie wyg?asza g?o?nych uwag i komentarzy,
  • nie zadaje pyta? dotycz?cych zada? egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z ?adnych ?rodków ??czno?ci.
 8. Je?li zdaj?cy pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zak?óca przebieg egzaminu, ?ami?c regulamin, przewodnicz?cy przerywa egzamin danego zdaj?cego, uniewa?nia jego prac? i nakazuje mu opuszczenie sali.
 9. Je?li zdaj?cy uko?czy prac? przed czasem, zg?asza to egzaminatorom przez podniesienie r?ki. Za pozwoleniem przewodnicz?cego mo?e w ciszy opu?ci? sal? tak, by nie zak?óci? pracy innym zdaj?cym.
 10. Osoba, która nie zda?a egzaminu, której egzamin zosta? przerwany, która nie przyst?pi?a do egzaminu we wskazanym terminie lub odst?pi?a od egzaminu, mo?e go zdawa? ponownie.

Regulamin dla zdaj?cych ustn? cz??? egzaminu

 1. Zdaj?cy ma obowi?zek zg?osi? si? na egzamin punktualnie, zgodnie z og?oszonym harmonogramem egzaminu.
 2. Osoby spó?nione nie b?d? wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Musz? poczeka? na decyzj? przewodnicz?cego komisji.
 3. Ka?dy zdaj?cy ma obowi?zek posiadania dowodu to?samo?ci ze zdj?ciem i pokazania go sekretarzowi komisji.
 4. Zdaj?cy podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pyta? (jednego z trzech le??cych na stole).
 5. Ka?dy zestaw egzaminacyjny cz??ci ustnej zawiera:
  • materia?y dla zdaj?cego
  • materia?y dla egzaminuj?cego.
 6. Kandydat wpisuje swoje imi? i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na ok?adce CZ??CI E. MÓWIENIE.
 7. Kandydat przygotowuje si? do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zró?nicowany w zale?no?ci od poziomu:
  • na poziomie B1: ok. 5 minut,
  • na poziomie B2: ok. 7 minut,
  • na poziomie C2: ok. 10 minut.
 8. Po up?ywie tego czasu przewodnicz?cy zaprasza zdaj?cego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowied? rozpoczyna si? „rozgrzewk?”, która nie jest oceniana.
 9. Osoba, która nie zda?a egzaminu, która nie przyst?pi?a do egzaminu we wskazanym terminie lub odst?pi?a od egzaminu, mo?e go zdawa? ponownie.