Reportaż w TVP Rzeszów

wpis w: Wydarzenia | 0

W dniu 03 lutego w TVP Rzeszów ukaza? si? reporta? dotycz?cy nowo powsta?ego Centrum Kultury i J?zyka Polskiego przy Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Obszernych informacji o powsta?ym centrum udzieli? pan dyrektor dr Roman Wisz. Zapraszamy do zapoznania … Czytaj dalej >

O nas w mediach

wpis w: Wydarzenia | 0

Centrum Kultury i J?zyka Polskiego to nowa jednostka, której misj? jest szerzenie kultury i znajomo?ci j?zyka polskiego w?ród obcokrajowców, a tak?e prowadzenie certyfikowanych kursów przygotowuj?cych do zdania egzaminu pa?stwowego z tego j?zyka. Centrum, które dzia?a przy Wy?szej Szkole Informatyki i … Czytaj dalej >

Rejestracja na egzamin

wpis w: Wydarzenia | 0

Trwaj? zapisy na Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, B2 i C1 w terminie 1-2 kwietnia 2017r. Rejestracja na ww. termin trwa do 24.02.2017 r. Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y: wype?ni? formularz zg?oszeniowy (do … Czytaj dalej >

Najbliższy egzamin 01/02.04.2017

wpis w: Wydarzenia | 0

Centrum Kultury i J?zyka Polskiego organizuje w dniach 01/02.04.2017 Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, B2 lub C1. Do egzaminu mog? przyst?pi? cudzoziemcy lub obywatele polscy na sta?e zamieszkuj?cy za granic?, którzy w dniu egzaminu … Czytaj dalej >

1 2 3 4