Centrum Kultury i J?zyka Polskiego (CKiJP) jest jednostk? Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie, jednej z niepublicznych uczelni polskich kszta?c?cych najwi?ksz? liczb? cudzoziemców, którzy podejmuj? studia w j?zyku angielskim (studenci z ca?ego ?wiata) lub w j?zyku polskim (w wi?kszo?ci studenci z Ukrainy, Bia?orusi, Kazachstanu oraz Rosji).

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie posiada wieloletnie do?wiadczenie w kszta?ceniu obcokrajowców, renom? za granic? oraz szerok? w?asn? ofert? kszta?cenia na wielu ró?nych kierunkach studiów, zarówno w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, spo?ecznych jak i humanistycznych.

Uczelnia prowadzi kursy kultury i j?zyka polskiego dla cudzoziemców w du?ym wymiarze godzin dydaktycznych. Trudne zadanie przekazywania wiedzy o historii i kulturze naszego kraju oraz umiej?tno?ci j?zykowych wykonywane jest przez profesjonaln?, wykwalifikowan? i do?wiadczon? kadr? lektorów j?zyka polskiego.

Centrum Kultury i J?zyka Polskiego (CKiJP) stanowi wzmocnienie Uczelnianego Systemu Jako?ci Kszta?cenia w obszarach przygotowania studentów obcokrajowców do studiowania w WSIiZ, kszta?cenia cudzoziemców planuj?cych podj?cie studiów w j?zyku polskim w innych uczelniach.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy?szego ponownie nada? decyzj? nr 17/DWM/2018 z dnia 31 lipca 2018 Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie uprawnienia do organizowania egzaminów z j?zyka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania j?zykowego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego.