Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

    • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
    • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
    • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
    • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 4-5 lutego 2024 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

 

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 lub B2 wynosi równowartość 150 euro*

Koszt egzaminu z poziomu C1 wynosi równowartość 180 euro* 

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.

*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim, równowartość powyższej kwoty euro oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl