Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych na 2021 rok.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w naszym centrum wg. poniższych terminów i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1 i B2  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 lub B2 wynosi równowartość 150 euro*

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.
*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim, równowartość powyższej kwoty euro oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail:certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl