Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w naszym centrum w poniższych terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych*;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

*Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 lub B2 wynosi równowartość 150 euro*

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.

*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim, równowartość powyższej kwoty euro oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl