Zgodnie ze Standardami wymaga? egzaminacyjnych egzamin z j?zyka polskiego jako obcego sk?ada si? z dwóch cz??ci – pisemnej i ustnej.

I. Egzamin pisemny

Cz??? pisemna na wszystkich poziomach ma tak? sam? struktur?, ale ró?ny stopie? trudno?ci zada?. Schemat przedstawia poszczególne cz??ci oraz ile czasu przeznacza si? na wykonanie wszystkich zada?.

Część A
    Rozumienie ze słuchu
30 minutcałość 190 minut
Część B
    Poprawność gramatyczna
45 minut
Część C
    Rozumienie tekstu pisanego
40 minut
Część D
    Wypowiedź pisemna
75 minut

A. Rozumienie ze s?uchu

W tej cz??ci egzaminu, zdaj?cy rozwi?zuj? 4 – 5 ?wicze?. Zdaj?cy wys?uchuj? nagra? jeden raz lub dwa razy. Podczas s?uchania rozwi?zuj? zadania: zaznaczaj? prawid?owe odpowiedzi lub uzupe?niaj? luki w tek?cie albo odpowiadaj? na pytania. Zadania testuj? stopie? zrozumienia s?uchanego tekstu. Rola egzaminatora polega tylko na w??czeniu p?yty lub kasety na pocz?tku testu i jej wy??czeniu po zako?czeniu nagrania. Podczas testu egzaminator nie udziela ?adnych wskazówek, gdy? wszystkie niezb?dne informacje wyja?niaj?ce przebieg egzaminu i zasady post?powania znajduj? si? w nagraniu.

B. Poprawno?? gramatyczna

W tej cz??ci zdaj?cy wykonuj? 8-10 zada?. Rozwi?zanie zada? polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawid?owej formy (zadanie wyboru) b?d? utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej cz??ci testu jest sprawdzenie umiej?tno?ci praktycznego u?ycia poprawnych form gramatycznych, dlatego te? zadania maj? najcz??ciej form? krótkich tekstów, które stanowi? logiczn? ca?o??.

C. Rozumienie tekstów pisanych

W tej cz??ci egzaminu zdaj?cy powinni rozwi?za? 4 – 5 ?wicze?. Zadanie polega na uwa?nej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, d?u?sze teksty) i zaznaczeniu, b?d? udzieleniu w?a?ciwej odpowiedzi na pytania dotycz?ce ka?dego z nich. Zadania sprawdzaj? ogólne i szczegó?owe zrozumienie tekstów.

D. Wypowied? pisemna

Zadaniem zdaj?cych jest w tej cz??ci jest wybranie jednego z trzech lub czterech zestawów zada? i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy s? tak sformu?owane, aby nie wymaga?y wiedzy specjalistycznej. Celem tej cz??ci egzaminu jest sprawdzenie umiej?tno?ci formu?owania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdaj?cych na okre?lony temat.

II. Egzamin ustny

E. Cz??? ustn? egzaminu przeprowadza si? w dniu przeprowadzenia cz??ci pisemnej lub w dniu nast?pnym.

W tej cz??ci egzaminu zadaniem  zdaj?cego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o ró?norodne materia?y – tekstowe i ikonograficzne. Zdaj?cy losuj? jeden z trzech zestawów, z których ka?dy sk?ada si? z dwóch lub trzech zada?.

Poziom B1
Zadanie A: opis fotografii(sytuacji na niej przedstawionej),
Zadanie B: monolog(wypowiedź na podany temat),
Zadanie C: sytuacja komunikacyjna.
Czas przygotowania:
5 minut
Czas trwania egzaminu:
ok. 15 minut
Poziom B2
Zadanie A: opis zestawu fotografii  oraz wypowiedź na ich podstawie,
Zadanie B: wyrażenie własnej opinii odnoszącej się do treści tekstu,
Zadanie C: monolog (wypowiedź na podany temat).
Czas przygotowania:
7 minut
Poziom C2
Zadanie A: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego,
Zadanie B: streszczenie tekstu oraz wyrażenie opinii na temat problematyki w nim poruszonej.
Czas przygotowania: 10 minut