Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziomy: B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 21-22 lipca 2018r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu: 10.05.-15.06.2018r.

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y:

  • wype?ni? formularz zg?oszeniowy (do wype?nienia tutaj)
  • ui?ci? op?at? za egzamin, jednak nie pó?niej ni? do dnia 15.06.2018
  • przes?a? potwierdzenie dowodu wp?aty na adres: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl