Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 25-26 CZERWCA 2022r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu rozpocznie si? 10.05.2022r. od godz. 10.00

Aby dokona? rejestracji na ww. termin egzaminu nale?y: