Pa?stwowa Komisja ds. Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Polskiego jako Obcego og?osi?a harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2023 roku.

Egzaminy z j?zyka polskiego jako obcego odb?d? si? w naszym centrum w poni?szych terminach i poziomach zaawansowania j?zykowego:

  • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedzia?ek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych;
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych.
  • Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 5-6 lutego 2023 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze wzgl?dów religijnych nie mog? uczestniczy? w egzaminie w soboty.